افتتاح فروشگاه تغذیه سالم با حضور خدام آستان قدس در یزد